Archive for the ‘Stypendium sportowe’ Category

postheadericon Niemcy

Przeprowadzona tu w 1957 r. reforma zakładała utworzenie rezerwy finansowej na wydatki emerytalne w wysokości równej ich rocznej wartości. Jednakże stopniowo wysokość rezerwy zmniejszano i ostatecznie w 1992 r. ustalono ją jako równą jednomiesięcznym wydatkom. Wtedy też zaczęto wycofywać się z udostępnionej w 1972 r., w związku ze zwycięskimi dla partii socjaldemokratycznej wyborami, możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Korzystać z niej mogły zwłaszcza osoby długotrwale bezrobotne. Docelowo, od roku 2007, ustalono jednakowy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na 65 lat. Przyjęto również założenie, że emerytura w wysokości 70% poprzednich zarobków ma przysługiwać po 45 latach pracy. Zmiany wprowadzone w roku 1992 zostały zaakceptowane przez liczące się partie polityczne. Należy też wziąć pod uwagę, że system emerytalny od czasów Bismarcka jest nadal dofinansowywany z budżetu. Współcześnie dofinansowanie jest utrzymywane na poziomie około 20% wydatków na emerytury. Z kolei w związku z pogarszającą się sytuacją demograficzną kraju i perspektywą trudności w zbilansowaniu funduszy emerytalnych w 1,999 r. ustalono, iż od 2030 r. emerytura przysługująca po 45 latach pracy będzie wynosiła 64% poprzednich zarobków. W 2000 r. minister pracy zgłosił propozycję radykalnych zmian uzasadnionych względami demograficznymi: spadkiem urodzeń i wydłużaniem się przeciętnego czasu życia.